TLC (แรก)

อายัดเงินเดือน

ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี (ลูกหนี้ตามคำพิพากษา) มิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง นั้นได้ภายในสิบปี นับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง […อ่านต่อ…] [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

สู้คดีล้มละลาย ตอน ต้องเลือกระหว่าง เจรจาชำระหนี้ หรือ จะขอพิจารณาคดีใหม่ หลังจากถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ในบางครั้ง การวางแผนต่อสู้คดีล้มละลาย ทนายความต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ถอนคำขอรับชำระหนี้ กับ การต่อสู้คดีโดยการขอพิจารณาคดีใหม่ เนื่องจากจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและถือว่าขาดนัดพิจารณา ดังเช่นเรื่องจริงของคดีนี้ […อ่านต่อ…] [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

หลักการขอพิจารณาคดีใหม่

เมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การแพ้คดี ศาลอาจกำหนดการอย่างใดตามที่เห็นสมควร เพื่อส่งคำบังคับตามคำพิพากษา หรือ คำสั่งให้แก่จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การ โดยวิธีส่งหมายธรรมดา หรือ โดยวิธีอื่นแทน หรือ ศาลจะให้เลื่อนการบังคับตามคำพิพากษา หรือคำสั่งเช่นว่านั้น ไปภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ […อ่านต่อ…]

ฟ้องคอนโดสร้างไม่เสร็จ

ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระ หนี้ จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้ หรือ ขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ยังไม่ถึงกำหนด […อ่านต่อ…]   [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

ค้ำประกันเช่าซื้อรถตู้

“ค้ำประกัน” คือ สัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ค้ำประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ … อนึ่ง สัญญาค้ำประกัน ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ […อ่านต่อ…] [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

คดีครอบครองปรปักษ์ หลักกฎหมาย และตัวอย่างคดี

มีทนายความไม่กี่คนที่เคยทำคดี ครอบครองปรปักษ์  และทนายความส่วนมากที่ทำคดีนี้มักยึดหลักว่าต้องทำเป็นคำร้องขอ ทั้งที่ข้อเท็จจริงบางคดี ต้องทำเป็นคำฟ้อง ทีมทนายความ Thai Law Consult เห็นว่าคดี ครอบครองปรปักษ์ ทนายความรุ่นใหม่ควรได้ศึกษา จึงนำมาลงไว้ค่ะ […อ่านต่อ…] [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

ขอพิจารณาคดีใหม่ หลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

คำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ ต้องให้เหตุผลว่า ไม่จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและพิจารณา มีโอกาสชนะคดี เพราะมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ไม่เข้าข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว มีความสามารถที่จะชำระหนี้จนเสร็จให้แก่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ […อ่านต่อ…] [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ย่อมไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม คำถาม-คำตอบ จากข้อสอบผู้ช่วยฯ

ผู้ประกอบการที่มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ย่อมไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และออกใบกำกับภาษีแต่อย่างใด หากออกใบกำกับภาษีย่อมมีความผิดและผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการที่ได้รับ ใบกำกับภาษีจะนำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีนั้นมาคำนวณหักออกจากภาษีขายไม่ได้ […อ่านต่อ…] อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ ThaiLawConsult.com/ผู้ไม่ได้ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ ผิดอย่างไร

เนื่องจากใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานที่จะนำมาใช้เป็นภาษีซื้อหักออกจากภาษีขาย ผู้ออกใบกำกับภาษีจึงต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีสิทธิออกใบกำกับภาษี ฉะนั้นจึงมีกฎหมายห้ามมิให้บุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือมิใช่ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษี บุคคลใดออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิที่จะออกตามกฎหมาย บุคคลนั้นต้องรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่ปรากฏในใบกำกับภาษีนั้น เสมือนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน นอกจากนี้ยังต้องเสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่า ของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษี […อ่านต่อ…]   อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ ThaiLawConsult.com/ออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่มีสิทธิ ผิดอย่างไร [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

คดีฟอกเงิน หลักกฎหมาย และแนวทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการแล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สิน ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน […อ่านต่อ…]   อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ ThaiLawConsult.com/ความรู้เบื้องต้นเรื่องฟอกเงิน  

เขาฟอกเงินกันอย่างไร

สืบเนื่องจากกรณีฟอกเงินที่มีหลายคนถามกันเข้ามา พี่ตุ๊กตา ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร เห็นว่า วิธีการฟอกเงิน ของเว็บไซด์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง) มีประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังศึกษาอยู่และประชาชนทั่วไป จึงนำบทความชิ้นนี้มาลงไว้ ณ ที่นี้ […อ่านต่อ…] [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

ฟอกเงิน ความรู้เบื้องต้นจากนักวิชาการ และบทความที่น่าสนใจ

วันที่ 22 เมษายน 2556 ประชาชนส่ง e-mail สอบถามทีมทนาย Thai Law Consult เรื่อง คดีฟอกเงิน พี่ตุ๊กตา ณุมาพร พัฒนพงศธร จึงรวบรวมความรู้เบื้องต้นที่เผยแพร่ทาง Internet แล้วเผยแพร่ต่อ เป็นความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนโดย 1.  นำเรื่องปัญหาของกฎหมายฟอกเงิน ที่ท่านมีชัย ฤชุพันธุ์ เขียนไว้ใน www.meechaithailand.com (อ่านต่อ …click) 2.  กฎหมายป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรการเสริม หากใช้กฎหมายอื่นไม่เป็นผล เขียนโดย พ.ต.ท.สุนัย หาเรือนพืชน์ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ oknation และ www.amlo.go.th (อ่านต่อ …click) 3.  การดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน ตามกฎหมายฟอกเงิน โดย ร.ต.ท.หญิง สุวณีย์ แสวงผล นำเสนอในรูปแบบ power point จากเว็บไซด์ www.amlo.go.th (อ่านต่อ …click)                       ทีมทนาย …

ฟอกเงิน ความรู้เบื้องต้นจากนักวิชาการ และบทความที่น่าสนใจRead More »

ถอนคืนการให้ เพราะเหตุประพฤติเนรคุณ

เมื่อเกิดเหตุที่จะถอนคืนการให้แล้ว มิใช่ว่า ผู้ให้จะถอนคืนการให้ได้เสมอไป ถ้าเข้าเงื่อนไข 5 ข้อนี้คือ (1)   ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้ (2)   ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน (3)   ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา (4)   ให้ในการสมรส” (5) กรณีผู้ให้ได้ให้อภัยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณ ผู้ให้ก็ไม่มีสิทธิถอนคืนการให้ […อ่านต่อ…]   อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ —> ThaiLawConsult.com/ถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณ/ [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

ตัวอย่าง คำมั่นจะให้ทรัพย์สิน

ถ้าการให้ทรัพย์สินหรือให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สิน นั้น ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว และผู้ให้ไม่ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับ ท่านว่าผู้รับชอบที่จะเรียกให้ส่งมอบตัวทรัพย์สินหรือราคาแทนทรัพย์สินนั้น ได้ แต่ไม่ชอบที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอีกได้ […อ่านต่อ…]   อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ —> ThaiLawConsult.com/ตัวอย่างคำมั่นจะให้ [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

“ให้” หลักกฎหมาย , 5 ฎีกาสำคัญ และ 3 คำถาม

ที่ดินที่โจทก์ยกให้จำเลยโดยเสน่หา เป็นที่ดินมือเปล่า ซึ่งโจทก์มีเพียงสิทธิครอบครอง เมื่อโจทก์ยกให้จำเลย จึงเป็นการสละเจตนาครอบครอง (การครอบครองของโจทก์จึงสิ้นสุดลง) จำเลยผู้รับให้ จึงได้ไปซึ่งสิทธิครอบครอง แต่โจทก์ มีสิทธิเรียกคืนที่ดินได้ เมื่อจำเลยประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ […อ่านต่อ…]   อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ ThaiLawConsult.com/ให้-ถอนคืนการให้-ประพฤติเนรคุณ [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

ส่วนควบของทรัพย์

ส่วนควบของทรัพย์ หมายความว่า ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์ หรือ โดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น เป็นสาระสำคัญ ในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และ ไม่อาจแยกจากกันได้ นอกจากจะทำลาย ทำให้บุบสลาย หรือ ทำให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรง หรือสภาพไป  เจ้าของทรัพย์ ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้น […อ่านต่อ…] อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ ThaiLawConsult.com/ส่วนควบของทรัพย์/ [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

เช่าตู้นิรภัยธนาคาร

ถ้าการรับฝากทรัพย์ เป็นการทำให้เปล่า ไม่มีบำเหน็จ ไซร้ ท่านว่า ผู้รับฝากจำต้องใช้ความระมัดระวัง สงวน ทรัพย์สิน ซึ่งฝากนั้น เหมือนเช่นเคยปฏิบัติในกิจการของตนเอง…ถ้าการรับฝากทรัพย์นั้น มีบำเหน็จค่าฝาก ท่านว่า ผู้รับฝากจำต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเพื่อสงวนทรัพย์สินนั้น เหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงประพฤติโดยพฤติการณ์ดั่งนั้น ทั้งนี้ย่อมรวมทั้ง การใช้ฝีมืออันพิเศษเฉพาะการในที่จะพึงใช้ฝีมือเช่นนั้นด้วย…ถ้าและผู้รับฝาก เป็นผู้มีวิชาชีพเฉพาะกิจการค้า ขาย หรืออาชีวะอย่างหนึ่งอย่างใด ก็จำต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาจะต้องใช้ และสมควรจะต้องใช้ในกิจการค้าขายหรืออาชีวะอย่างนั้น […อ่านต่อ…] พบบทความเต็ม ได้ที่เว็บ ไทยลอว์คอนซัลต์ —> ThaiLawConsult.com/เช่าตู้นิรภัยธนาคาร [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

เจ้าหนี้ฟ้องผู้จัดการมรดก

ถ้าลูกหนี้ ตาย เจ้าหนี้จะต้องฟ้องร้องกองมรดกของลูกหนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของลูกหนี้ ถ้าหนี้นั้น ๆ มีกำหนดอายุความยาวกว่า 1 ปี ก็ให้ลดลงมาเหลือ 1 ปี แต่หมดสิทธิฟ้องร้อง เมื่อพ้นกำหนด 10 ปี นับแต่ ลูกหนี้ตาย […อ่านต่อ…] พบบทความฉบับเต็ม ได้ที่ ThaiLawConsult.com/เจ้าหนี้ฟ้องผู้จัดการมรดก/ [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

ส่วนแบ่งมรดก แม่ผัว กับ ลูกสะไภ้

ถ้าเจ้ามรดกมีคู่สมรส ในขั้นแรก ต้องพิจารณาก่อนว่า ทรัพย์มรดกนั้นเป็นสินสมรสหรือไม่ ถ้าเป็นสินสมรส ต้องแบ่งให้คู่สมรสครึ่งหนึ่งก่อน ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นทรัพย์มรดกของเจ้ามรดก ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องนำไปแบ่งแก่ทายาท […อ่านต่อ…] อ่านบทความฉบับเต็ม ThaiLawConsult.com/แบ่งมรดกแม่ผัวลูกสะไภ้ [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

สู้คดีบัตรเครดิต

บัตรเครดิต มีอายุความสิทธิเรียกร้อง 2 ปี …การชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง ซึ่งขาดอายุความแล้วนั้น ไม่ว่ามากน้อยเพียงใด จะเรียกคืนไม่ได้ แม้ว่า ผู้ชำระหนี้จะไม่รู้ว่าสิทธิเรียกร้องขาดอายุความแล้วก็ตาม …เมื่อไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะอ้างเอาอายุความ มาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้ […อ่านต่อ…]   อ่านบทความฉบับเต็มที่ ThaiLawConsult.com/สู้คดีบัตรเครดิต [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

ล้มละลาย ตอน “หนี้ขาดอายุความบังคับคดี” และตัวอย่างคดี

เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียว หรือหลายคน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลาย คนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท และ หนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม […อ่านต่อ…] พบกับบทความเต็มได้ที่ ThaiLawConsult.com/ล้มละลาย-หนี้ขาดอายุความบังคับคดี/ [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

มัดจำ เบี้ยปรับ

เมื่อเข้าทำสัญญา ถ้าได้ให้สิ่งใดเป็นมัดจำไว้ ให้ถือว่า “มัดจำ” นั้น ย่อมเป็น พยานหลักฐานว่า สัญญานั้นได้ทำกันขึ้นแล้ว อนึ่ง มัดจำนี้ ย่อมเป็นประกัน การที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย […อ่านต่อ…] อ่านบทความฉบับเต็ม ThaiLawConsult.com/มัดจำเบี้ยปรับ [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

มรดก หลักกฎหมาย และตัวอย่างคดี มรดกพ่อ

เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้น ตกทอดแก่ทายาท ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดจนสิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดต่างๆ เว้นแต่ ตามกฎหมาย หรือว่า โดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ …แต่ ทายาท ไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน […อ่านต่อ…] อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ มรดก-หลักกฎหมาย-ตัวอย่างคดี-มรดกพ่อ [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

จัดส่งคนงานไปต่างประเทศ

ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางาน หรือสามารถส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ […อ่านต่อ…] อ่านบทความฉบับเต็มที่ ThaiLawConsult.com/จัดส่งคนงานไปต่างประเทศ/ [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

การจัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ 4 คำถามสำคัญ

ในการดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น จะมีหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจในการบริหาร กระทำการแทนห้างฯ หากการกระทำนั้นอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว การกระทำนั้นย่อมผูกพันห้างฯ […อ่านต่อ…] อ่านบทความต้นฉบับ ThaiLawConsult.com/การจัดการห้างหุ่นส่วนจำกัด [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

สะพาน 200 ปี อำเภอท่าเรือ อยุธยา พังถล่ม – ใครต้องรับผิดชอบ คำถาม-คำตอบ จากข้อสอบเนฯ สมัย 63

หน่วยงานรัฐ ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการ ปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้…ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบตามวรรค 1 มาตรา 5 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 […อ่านต่อ…] พบบทความเต็มรูปแบบได้ที่ —> ThaiLawConsult.com/สะพานถล่ม คนตายบาดเจ็บ ใครรับผิด/ [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

น้ำมันรั่วในทะเล ต้องรับผิดชอบอย่างไร – หลักกฎหมาย และ บทเรียน

ห้าม มิให้ผู้ใดเททิ้งหรือทำด้วยประการใดๆ ให้น้ำมันและเคมีภัณฑ์หรือสิ่งใดๆ ลงในแม่น้ำลำคลองบึงอ่างเก็บน้ำ หรือทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชานหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทยอันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต หรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในแม่น้ำลำคลองบึงอ่างเก็บน้ำ หรือทะเลสาบดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่งเป็นพิษหรือชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้นด้วย […อ่านต่อ…] อ่านบทความโดยละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ —> ThaiLawConsult.com/น้ำมันรั่วลงทะเล ใครรับผิดชอบ/ [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

รถตู้ ปราจีนบุรี – อนุสาวรีย์ ชนท้ายรถพ่วง 18 ล้อ ผู้โดยสารเสียชีวิต ใครต้องรับผิดชอบบ้าง

ลูกจ้างขับรถ โดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุก และนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้าง ในการชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง จากผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น […อ่านต่อ…] ดูรายละเอียดทั้งหมดของบทความได้ที่ ไทยลอว์คอนซัลต์ ค่ะ —> ThaiLawConsult.com/รถตู้ ชนท้ายรถพ่วง ใครรับผิด [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ห้ามรับจ้างหรือให้เช่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุ บริษัทประกันต้องรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร

ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ มีเงื่อนไข ห้ามรับจ้างหรือให้เช่า เมื่อเกิดเหตุ บริษัทประกันภัย “ไม่ต้อง” รับผิดชอบ […อ่านต่อ…] รายละเอียดกดตามลิงค์นี้ ไปที่เว็บ ThaiLawConsult ค่ะ http://thailawconsult.com/ประกันภัยห้ามรับจ้างหรือให้เช่า [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

เช็คแชร์เด้ง คดีอาญา ทำอย่างไรไม่ติดคุก

หลัก พ.ร.บ. การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มาตรา 4 “การเล่นแชร์” หมายความว่า การที่บุคคลใดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์ โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด รวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวดๆ เพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไปโดยการประมูล หรือโดยวิธีอื่นใด และให้หมายความรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ด้วย มาตรา 6 ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์ หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) เป็นนายวงแชร์ หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ มีจำนวนวงแชร์รวมกันมากกว่า 3 วง (2) มีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวง มากกว่า 30 คน (3) มีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวด รวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง กฎกระทรวง (พ.ศ.2534) ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์ หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่า 3 แสนบาท มาตรา 7 บทบัญญัติในมาตรา 6 ไม่กระทบกระเทือนถึงการที่สมาชิกวงแชร์จะฟ้องคดี หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอากับนายวงแชร์ หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ มาตรา 17 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน …

เช็คแชร์เด้ง คดีอาญา ทำอย่างไรไม่ติดคุกRead More »

เช็คเด้ง ฟ้องเช็ค พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

ทีมทนาย ThaiLawConsult โทร. 098-915-0963 โดย พี่ตุ๊กตา ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร น.บ.ท. 64 เห็นเหมือนกันว่า ทนายทุกคนต้องตอบคำถามพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน จะฟ้องคดี และถูกฟ้องคดีเช็คอยู่เสมอ จึงเรียบเรียงเรื่องนี้ขึ้นเพื่อเป็นความรู้กฎหมายสู่ประชาชน และทุกคนเห็นเหมือนกันว่า คดีเช็คเป็นความผิด อันยอมความได้และอยู่ในเขตอำนาจศาลแขวง, เมื่อขึ้นศาล จำเลยมีทางเลือกอยู่ 2 ทาง คือ รับสารภาพ แล้วขอผ่อนชำระ หรือต่อสู้คดีเพื่อให้ศาลยกฟ้อง แนวทางต่อสู้คดีของทนายจำเลยที่น่าสนใจมีดังนี้ หลัก พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค มาตรา 4 ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีลักษณะหรือมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น (2) ในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ (3) ให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น (4) ถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจำนวน เงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้ (5) ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนั้น ผู้ออกเช็คมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ มาตรา 5 ความผิดตาม มาตรา 4 …

เช็คเด้ง ฟ้องเช็ค พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คRead More »

คดีลิขสิทธิ์เพลง ร้านอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม เปิดเพลงคาราโอเกะ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลง

คดี ละเมิดลิขสิทธิ์เพลง ที่ค่ายเพลงใหญ่ๆ เป็นผู้เสียหาย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอ แม้ประชาชน อยากให้กำลังใจ ผู้สร้างสรรค์งานเพลง นักร้อง และค่ายเพลง แต่แผ่นลิขสิทธิ์มักมีราคาขายแพง ทำให้แผ่น mp3 แถวคลองถม บ้านหม้อ เป็นที่นิยม ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมาค่ายเพลงใหญ่จึงมอบอำนาจให้ สำนักงานทนายความ และทนายความหลายคนรักษาประโยชน์ของตน โดยให้ร้านอาหารที่มีการเปิดเพลง ต้องทำสัญญาซื้อลิขสิทธิ์เปิดเพลงกับตน แต่หลายครั้งก็เกิดปัญหา มีข่าวออกมาว่า ตัวแทนค่ายเพลง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กระทำรุนแรงเกินไป อาศัยความไม่รู้กฎหมายของประชาชน นำจับ เรียกเอาทรัพย์สิน ในอัตราที่สูงเกินควร แลกกับการไม่ดำเนินคดี ในความผิดอันยอมความได้ ทีม ทนายความ Thai Law Consult จึงนำ คำพิพากษาฎีกา 10579/2551 ร้านอาหารเปิดเพลงคาราโอเกะ ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงของค่ายเทป ต้องได้ความว่า จำเลยกระทำเพื่อหากำไรโดยตรง จากการให้ลูกค้าในร้านอาหาร ได้ร้องและฟังเพลงของผู้เสียหาย เพื่อประโยชน์ในทางการค้า โดยเรียกเก็บค่าตอบแทน หรือเรียกเก็บรวมไปกับอาหารและเครื่องดื่ม ทำนอง เดียวกับ …

คดีลิขสิทธิ์เพลง ร้านอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม เปิดเพลงคาราโอเกะ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงRead More »

Scroll to Top