ละเมิดอำนาจศาล

เผยแพร่ “หมายจับ” ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์ หรือช่องทางใดก็ตาม “ละเมิดอำนาจศาล” นะจ๊ะ

23 ก.ค. 57 ศาลมีหนังสือถึง ผบ.ตร. ผบช.น. รอง ผบช.ศ. รอง ผบช.น. เพื่อขอให้ กวดขัน กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งประเทศว่า จะต้องไม่นำหมายจับของศาลไปเผยแพร่ หากมีการตรวจสอบพบว่า บุคคลใดก็ตาม กระทำการฝ่าฝืนจะถือว่าเข้าข่าย “ละเมิดอำนาจศาล”

ละเมิดอำนาจศาล – ตัวบทกฎหมาย พร้อมคำอธิบายโดยละเอียด

“ศาล” มีหน้าที่พิจารณา-วินิจฉัยชี้ขาดข้อโต้แย้งให้แก่คู่พิพาท จึงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่จะผดุงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันศาลยุติธรรม ในอันที่จะทำให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและรวดเร็ว นอกจากประมวลกฎหมายอาญาจะได้บัญญัติลงโทษแก่บุคคลที่กระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม มาตรา 167 ถึงมาตรา 199 แล้ว ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็ยังได้บัญญัติให้อำนาจแก่ศาลที่จะลงโทษคู่ความหรือบุคคลที่รบกวนขัดขวางการพิจารณาของศาล ซึ่งเรียกว่า “การทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาล” ตามมาตรา 30 ถึงมาตรา 31 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 30 บัญญัติว่า “ให้ศาลมีอำนาจออกข้อกำหนดใด ๆ แก่คู่ความฝ่ายหนึ่ง หรือแก่บุคคลภายนอกที่อยู่ต่อหน้าศาลตามที่เห็นจำเป็น เพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาล และเพื่อให้กระบวนพิจารณาดำเนินไปตามเที่ยงธรรม และรวดเร็ว อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงการสั่งห้ามคู่ความมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในทางก่อความรำคาญ หรือในทางประวิงให้ชักข้า หรือในทางฟุ่มเฟือยเกินสมควร” มาตรา 31 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำการอย่างใด ๆ ดังกล่าวต่อไปนี้ให้ถือว่ากระทำ ผิดฐานละเมิดอำนาจศาล (1) ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาล ตามมาตราก่อน อันว่าด้วยการรักษาความเรียบร้อย หรือประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล (2) เมื่อได้มีคำขอ และได้รับอนุญาตจากศาลให้ฟ้องหรือสู้คดีอย่างคนอนาถาแล้ว ปรากฏว่าได้นำคดีนั้นขึ้นสู่ศาลโดยตนรู้แล้วว่าไม่มีมูล หรือได้สาบานตัวให้ถ้อยคำตาม มาตรา 156 ว่าตนไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าฤชาธรรมเนียมได้ ซึ่งเป็นความเท็จ (3) เมื่อรู้ว่าจะมีการส่งคำคู่ความ หรือส่งเอกสารอื่น …

ละเมิดอำนาจศาล – ตัวบทกฎหมาย พร้อมคำอธิบายโดยละเอียดRead More »

ละเมิดอำนาจศาล คืออะไร ทนายป้ายแดง/ป้ายดำ ต้องศึกษาไว้เพื่ออิสรภาพของตนเองนะคะ

“ละเมิดอำนาจศาล” กลับมาฮอทฮิตกันอีกครั้งในแวดวงทนาย เรามาดูข้อกฎหมาย และตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกัน เพราะการขาดสติวู่วามในการกระทำการใด ๆ ย่อมนำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวง บางครั้งอาจจะหมายถึงอิสรภาพกันเลยทีเดียว ถ้าประชาชนธรรมดาอาจจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายหมายได้ แต่ถ้าเป็นนักกฎหมายแล้ว จะอ้างว่าอะไรดี ??? เพื่อให้ศาลลงโทษสถานเบา??? เรามาดูกันค่ะว่า “ละเมิดอำนาจศาล” คืออะไร ความผิดฐาน “ละเมิดอำนาจศาล” เป็นความผิดต่อศาลในการดำเนินกระบวนพิจารณาและรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาล เมื่อบุคคลใดกระทำการอันเป็นการละเมิดอำนาจศาลและข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาลไม่ว่าทางใด ศาลย่อมมีอำนาจค้นหาความจริงและลงโทษบุคคลนั้นได้ ซึ่งเป็นอำนาจของศาลโดยเฉพาะ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14822/2551) แม้ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลจะมีโทษทางอาญา แต่ก็มิใช่คดีอาญาซึ่งคู่ความหรือบุคคลอื่นใดสามารถยื่นฟ้องผู้กระทำเพื่อให้ศาลลงโทษได้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31 ผู้ใดกระทำการอย่างใด ๆ ดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่ากระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล (1) ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลตามมาตราก่อนอันว่าด้วยการรักษาความเรียบร้อย หรือประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล (2) เมื่อได้มีคำร้องและได้รับอนุญาตจากศาลให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา 156/1 แล้ว ปรากฏว่าได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเสนอพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาลในการไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (3) เมื่อรู้ว่าจะมีการส่งคำคู่ความหรือส่งเอกสารอื่น ๆ ถึงตน แล้วจงใจไปเสียให้พ้นหรือหาทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับคำคู่ความหรือเอกสารนั้นโดยสถานอื่น (4) ตรวจเอกสารทั้งหมดหรือฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งอยู่ในสำนวนความหรือคัดเอาสำเนาเอกสารเหล่านั้นไปโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 54 (5) ขัดขืนไม่มาศาล เมื่อศาลได้มีคำสั่งตามมาตรา 19 หรือเมื่อมีหมายเรียกลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นตามมาตรา 277 …

ละเมิดอำนาจศาล คืออะไร ทนายป้ายแดง/ป้ายดำ ต้องศึกษาไว้เพื่ออิสรภาพของตนเองนะคะRead More »

Scroll to Top