ประกันตัวจำเลย-ผู้ต้องหา

การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) และบังคับคดีผู้ประกัน

การปล่อยชั่วคราว คือ การอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการถูกควบคุมของเจ้าพนักงานหรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าจำเป็น บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลย (บรรลุนิติภาวะแล้ว) บุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น บิดา/มารดา ผู้สืบสันดาน สามี/ภรรยา ญาติพี่น้อง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในทางอื่น เช่น นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา ประเภทของการขอปล่อยชั่วคราว (ศาลยุติธรรม และ ศาลเด็ก) การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกัน ไม่ต้องทำสัญญาประกันและไม่ต้องมีหลักประกัน แต่ต้องสาบานว่าจะต้องมาตามกำหนดนัดหรือหมายเรียกของศาล การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน ลงลายมือชื่อและมีการทำสัญญาไว้ต่อศาล ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับ ตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกัน การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน ลงลายมือชื่อในสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามกำหนดนัดหรือหมายเรียกของศาล มีการวางหลักประกันไว้ต่อศาลเพื่อที่จะสามารถบังคับเอากับหลักประกันในกรณีผิดสัญญาต่อศาล การปล่อยชั่วคราวโดยศาลมีคำสั่งมอบตัวเด็กหรือเยาวชนแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์กร ซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคลหรือองค์กรที่ศาลเห็นสมควร ลงลายมือชื่อในสัญญารับมอบตัวต่อศาลว่าจะส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยตามกำหนดนัด หากผิดสัญญาปรับครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ขอประกันมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ฯ ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ประกันในการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อศาลชั้นต้นใหม่ หลักประกันหรือหลักทรัพย์ที่จะนำมาใช้เป็นหลักประกันต่อศาล ได้แก่ เงินสด โฉนดที่ดิน, น.ส.3ก พันธบัตรรัฐบาล …

การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) และบังคับคดีผู้ประกันRead More »

ปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว) จำเลยที่รับสารภาพแล้ว แต่กลับคำให้การเป็นปฏิเสธหลังผิดนัด – ประสบการณ์ตรงจากทนายโอชวิน งานธนเธียร

ทีมทนายพี่ตุ๊กตาเล่าประสบการณ์คดีนี้ให้ น้องๆ ฟังดีกว่า เกี่ยวกับเรื่องการปล่อยชั่วคราว ระหว่างอุทธรณ์ฎีกาที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ผมมาเป็นทนายจำเลยหลังจากที่เขารับสารภาพ คดีฉ้อโกงในศาลชั้นต้น แต่ต่อมาจำเลยต้องการที่ปฏิเสธ ผมจึงยื่นคำร้องขอกลับคำให้การพร้อมแสดง เหตุพิเศษ อันสมควร แต่ศาลไม่อนุญาต ได้พิพากษาจำคุกจำเลย โดยอ้างว่า จำเลย ประวิงคดี โทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน ผมได้อุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และประกันตัวจำเลยระหว่างอุทธรณ์ 240,000 บาท ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ในวันที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้น ผม (ทนายโอชวิน งานธนเธียร) ได้เขียนฎีกาเสร็จภายในวันที่พิพากษาและขอให้ผู้พิพากษาที่ลงลายมือชื่อในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์รับรองฎีกาให้เนื่องจากเป็นคดีต้องห้ามฎีกา ที่ผมทำเสร็จในวันเดียวกันนั้น เพราะเข้าใจว่า หากยื่นฎีกาแล้ว ศาลคงให้ประกันตัว หลังจากยื่นฎีกาแล้วผมก็ขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลย ผลปรากฏว่าศาลชั้นต้นต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาสั่ง ซึ่งต่อมาศาลฎีกาสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเพราะคดีมีทุนทรัพย์สูงและต้องห้ามฎีกาเกรงว่าหากปล่อยชั่วคราวแล้วจำเลยจะหลบหนี ทุกคดี จะเป็นทำนองนี้ ถ้าหากเป็นคดีต้องห้ามฎีกาก็จะประกันตัวไม่ได้ เว้นแต่ ศาลได้รับฎีกาแล้ว วันนี้จำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว เนื่องจากศาลอุทธรณ์ ท่านหนึ่งได้รับรองว่า ที่ฎีกานี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ที่สำคัญ ที่สมควรสู่ศาลสูง จึงอนุญาตให้ฎีกา หลังจากทราบว่าศาลได้โปรดรับฎีกาแล้ว ผมมั่นใจว่าประกันตัวได้ จึงยื่นประกันตัวตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้า และศาลอนุญาตในวันนี้ ประเด็นที่จะเล่าก็คือ …

ปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว) จำเลยที่รับสารภาพแล้ว แต่กลับคำให้การเป็นปฏิเสธหลังผิดนัด – ประสบการณ์ตรงจากทนายโอชวิน งานธนเธียรRead More »

Scroll to Top