อื่นๆ

เช็คฉ้อโกง

ลงลายมือชื่อในเช็คแล้ว ยังไงก็ต้องผูกพันตามเนื้อหาในเช็คกระนั้นหรือ??? จะอ้างเหตุอะไรได้ไหมเอ่ย…

พี่ตุ๊กตาได้รับคำถามบ่อยมาก ยุคเศรษฐกิจหยุดนิ่ง แต่เช็คไม่นิ่งด้วยน่ะสิ เด้งดึ๋ง เด้งดึ๋ง กันสนุกสนาน…พอดีพี่ตุ๊กตาเจอฎีกาใหม่ ๆ เลย ศาลท่านฟันธงว่า… ผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค ต้องรับผิดตามเนื้อความในเช็ค ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หนี้ของผู้สั่งจ่ายเช็คก็ตาม เพราะผู้สั่งจ่ายเช็ค ตกลงที่จะผูกพันตนเข้าเป็นผู้ชำระหนี้แทนลูกหนี้เดิมโดยไม่ได้ขัดเจตนาหรือฝืนใจลูกหนี้เดิมแต่อย่างใด มาดูฎีกาเต็ม ๆ กันค่ะ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1113/2560 นายจอห์น xxxxx กับพวก โจทก์ นางสาวภxxxxx จำเลย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.314, 900 หนึ่ง, 914, 989 หนึ่ง มูลหนี้ตามเช็คพิพาททั้งสามฉบับเกิดจากการที่จำเลยตกลงชำระเงินให้แก่โจทก์ทั้งสองเพื่อบรรเทาความเสียหายจากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงของ ช. กรณีจึงต้องถือว่า จำเลยยอมเข้าผูกพันเป็นผู้ชำระหนี้แทน ช. โดยมิได้เป็นการขัดกับเจตนาของคู่กรณีหรือโดยฝืนใจลูกหนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 314 ข้อตกลงดังกล่าวจึงมิใช่เป็นสัญญาต่างตอบแทนดังที่จำเลยฎีกา เมื่อจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คพิพาททั้งสามฉบับ จึงต้องรับผิดตามเนื้อความในเช็คชำระเงิน 3,000,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 900 วรรคหนึ่ง, 914 ประกอบมาตรา 989 …

ลงลายมือชื่อในเช็คแล้ว ยังไงก็ต้องผูกพันตามเนื้อหาในเช็คกระนั้นหรือ??? จะอ้างเหตุอะไรได้ไหมเอ่ย…Read More »

ทนายความ คิดค่าทนายเป็นเปอร์เซนต์จากทุนทรัพย์หรือเงินที่ลูกความได้รับชำระหนี้ ได้หรือไม่

เป็นที่ถกเถียงกันในแวดวงทนายเป็นประจำ เรื่องการเรียกค่าว่าจ้างเป็นเปอร์เซนต์ของทุนทรัพย์ หรือเงินที่จะได้รับจริงเมื่อชนะคดี ได้หรือไม่? ผิดมรรยาททนายหรือไม่? เรามาดูฎีกาที่เกี่ยวข้องกันค่ะ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4164/2548 เรื่อง โมฆะกรรม (ปพพ. มาตรา 150) ข้อสัญญาจ้างว่าความที่ตกลงให้ผู้ว่าจ้างชำระค่าจ้างส่วนที่ 2 อีกร้อยละ 10 ของยอดหนี้ทุนทรัพย์ที่ฟ้องและจากทุกจำนวนที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการจนผู้ว่าจ้างได้รับชำระหนี้ เป็นข้อตกลงส่วนหนึ่งของสัญญาในการกำหนดหลักเกณฑ์การคิดคำนวณค่าทนายความในส่วนที่ 2 ตามเจตนาของคู่สัญญา โดยกำหนดหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการให้ผู้ว่าจ้างได้รับชำระหนี้ก่อน จึงจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ในอัตราร้อยละ 10 จากจำนวนเงินที่ผู้ว่าจ้างได้รับ แต่ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนทรัพย์ที่ฟ้องแต่ละคดี ข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นการต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ทนายความฯ และประกาศข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความฯ ทั้งไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชนตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 ผู้ชำระบัญชี นายสมเกียรติ จ. ร้องขอให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์น. (มหาชน) ล้มละลาย เจ้าหนี้ บริษัทบ. และ ม. ทนายความ จำกัด คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ …

ทนายความ คิดค่าทนายเป็นเปอร์เซนต์จากทุนทรัพย์หรือเงินที่ลูกความได้รับชำระหนี้ ได้หรือไม่Read More »

ทนายชยุต รัตนพงษ์ เล่าเรื่องจริง การเดินเผชิญสืบ จาก ฎีกาก่อสร้างบ้านไม่เสร็จ

ฎีกาที่ ๔๓๓๔/๒๕๓๖ โจทก์สร้างบ้านยังไม่เสร็จ จะขอเบิกเงินงวดสุดท้ายแบบงวดก่อนๆ จำเลยไม่ยอม โจทก์จึงใช้วิธีทาสีบ้านภายนอกให้ดูเหมือนสร้างเสร็จแล้ว จากนั้น จึงฟ้องเมื่อปี 2530 ข้อหา จ้างทำของ ผม (ทนายชยุต รัตนพงษ์) เป็นทนายจำเลย ให้การว่าจำเลยสร้างบ้านผิดแบบ โดยสร้างไม่เสร็จหลายรายการ รวมทั้งช่างทำเสียหายในโครงสร้างจะต้องรื้อสร้างใหม่หลายรายการ และโจทก์ละทิ้งงาน จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างงวดสุดท้าย เดินเผชิญสืบ ผม (ทนายชยุต รัตนพงษ์) ให้จำเลยจ้างบริษัทก่อสร้างมาประเมินค่าจ้างก่อสร้างทุกรายการ ทั้งที่จะต้องสร้างต่อ และที่ต้องรื้อสร้างใหม่บางส่วน จนเสร็จตามสัญญา ปรากฏว่ามีราคาสูงกว่าค่าจ้างงวดสุดท้ายกว่าสองเท่า ผมรับองค์คณะผู้พิพากษาทั้งสองท่านไปเดินเผชิญสืบในช่วงเช้า เสร็จเกือบเที่ยง จึงแวะทานข้าวกันก่อนที่จะไปส่งท่านที่ศาลแพ่ง (สนามหลวง) ผมนำศาลเดินดูทั้งจุดที่สร้างผิดแบบ และจุดที่ยังสร้างไม่เสร็จเกือบทุกจุด ยกเว้นจุดท่อระบายน้ำฝนที่รางน้ำคอนกรีตบนชายหลังคา (ศาลบอกไม่ต้อง เพียงพอแล้ว) เมื่อการเดินเผชิญสืบเสร็จสิ้น ฝ่ายโจทก์ก็แยกตัวกลับไป ผมเป็นฝ่ายขอเผชิญสืบ เป็นผู้รับผู้พิพากษามา ก็ต้องขับรถไปส่งทั้งสองท่านที่ศาล ครับ สรุปว่า จำเลยชนะคดีทั้ง 3 ศาล ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายแม้แต่บาทเดียว คดีเกี่ยวกับการก่อสร้างผิดแบบ หรือก่อสร้างไม่เสร็จ ย่อมมีความเสียหาย จำเป็นต้องจ้างบริษัทก่อสร้างที่ไม่เคยมีปัญหากับคู่คดีของเรา ไปประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมสร้างต่อจนเสร็จตามสัญญา และต้องนำผู้ประเมินราคาเข้าสืบด้วย …

ทนายชยุต รัตนพงษ์ เล่าเรื่องจริง การเดินเผชิญสืบ จาก ฎีกาก่อสร้างบ้านไม่เสร็จRead More »

รับสภาพหนี้ คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง มีผลเช่นไร ?

การรับสภาพหนี้ เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น รับสภาพหนี้ก่อนฟ้องคดี ก็ทำสัญญารับสภาพหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ การชำระหนี้บางส่วนตามคำพิพากษา ก็ถือว่าเป็นการรับสภาพหนี้เช่นกัน และมีผลทำให้อายุความบังคับคดีสะดุดหยุดลงด้วย (คำพิพากษาฎีกาที่ 5695/2558) ป.พ.พ. อายุความ มาตรา 193/32 ป.วิ.พ. บังคับคดี มาตรา 271 พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 9, 14 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5695/2558 การนำมูลหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งอันถึงที่สุดมาเป็นมูลฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย ไม่ใช่เรื่องการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามที่บัญญัติไว้ในภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจึงไม่อาจนำบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาการบังคับคดี ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 271 มาใช้บังคับแก่กรณีนี้ได้ แต่เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องจำเลยให้ล้มละลายโดยอาศัยมูลหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องอันตั้งหลักฐานขึ้นโดยคำพิพากษาที่ถึงที่สุด มีอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/32 คดีดังกล่าวศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2547 ซึ่งเป็นวันที่คดีถึงที่สุด อายุความจึงเริ่มนับ แต่ปรากฏว่าระหว่างยังไม่พ้นอายุความในวันที่ 21 มกราคม 2554 จำเลยชำระหนี้บางส่วนตามคำพิพากษาให้แก่ โจทก์เป็นเงิน …

รับสภาพหนี้ คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง มีผลเช่นไร ?Read More »

เจ้าของโครงการคอนโดมิเนียม ต้องสร้างตามใบปลิวโฆษณาตอนแรกที่เปิดโครงการ – (ฎีกา) –

ตอนจะขายเอาเงินเรา ก็โฆษณา พรรณนาเสียเลิศหรูอลังการงานสร้าง ว่าจะมีสวนทรอปิคานา, ห้องออกกำลัง, ฯลฯ แต่พอสร้างเสร็จไม่ได้เป็นไปตามใบปลิวที่แจก ให้นำใบโฆษณาเหล่านั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาขายคอนโด เรามาดูว่า ศาลฎีกาท่านพิพากษาคดีเหล่านี้อย่างไรบ้าง… คำพิพากษาฎีกาย่อสั้น ภาระจำยอม, ย้ายภาระจำยอม, ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ข้อ 1, 30 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10665/2558 จำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในโครงการกับผู้ซื้อพร้อมกับแจก ใบโฆษณาให้แก่ผู้ซื้อด้วย ใบโฆษณาจึงเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อ จะขายด้วย จำเลยต้องผูกพันตามสัญญาโดยจัดทำสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ได้ ขนาดตามที่ได้โฆษณา ใบโฆษณาที่ระบุว่า คันดินกั้นน้ำล้อมรอบที่ดินในโครงการสูง 3.50 เมตร (สูงกว่าระดับทางหลวงสายเอเชีย 1.50 เมตร) กว้าง 16 เมตร ปลูกก่อไผ่ เป็นรั้วล้อมรอบตามแนวคันดินกั้นน้ำ ประกอบกับหนังสือของสำนักงาน ที่ดินจังหวัด ที่ระบุว่า หากทำคันดินกั้นน้ำล้อมรอบที่ดินในโครงการสูง 3.50 เมตร กว้าง 16 เมตร จะไม่มีการรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ซื้อแปลงอื่น ๆ เนื่องจากเขตคันดินที่เจ้าของโครงการจัดแบ่งที่ดินไว้มีขนาดกว้างประมาณ 20 ถึง …

เจ้าของโครงการคอนโดมิเนียม ต้องสร้างตามใบปลิวโฆษณาตอนแรกที่เปิดโครงการ – (ฎีกา) –Read More »

Scroll to Top