ประกันภัย-ชีวิต

ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ เคลมค่ารักษาจากทางใดได้บ้าง

บ่อยครั้งที่เราได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ ไม่ว่าจะขับรถตัวเองไปชนโดยไม่มีคู่กรณี หรือมีคู่กรณีก็ตาม มักจะมีปัญหาในใจเสมอว่า จะเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากใครดี แล้วจะเบิกซ้ำซ้อนได้หรือไม่

จอดรถติดเครื่องไว้ ลงไปซื้อโรตี ใส่ไข่ แล้ว – รถหาย – ไม่ต้องโทรหาประกัน นะจ๊ะ !!!

ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ แล้วลงจากรถไปซื้อโรตี เลยทำให้รถหาย ประกันภัยไม่จ่ายค่ะ ! ปกติ เรามักจะคิดว่าเวลารถหาย ถ้าทำประกันภัย ประเภทหนึ่งไว้ จะต้องได้รับความคุ้มครอง แต่ล่าสุดมีคำพิพากษาศาลฎีกา ตัดสินให้บริษัท ผู้รับประกันภัย ไม่ต้องรับผิดในความสูญหายของรถยนต์ที่เอาประกัน เพราะการติดเครื่องยนต์ไว้ แล้วลงไปซื้อของ ทำให้คนร้ายขโมยรถไปได้ ถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย รายละเอียดตามฎีกาที่ 1305/2559 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1305/2559 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 วรรคหนึ่ง พฤติกรรมของโจทก์ที่จอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้แล้วลงจากรถไปซื้อของเป็นการขาดความระมัดระวังในการใช้ทรัพย์ หากโจทก์ใช้ความระมัดระวังตามสมควรโดยดับเครื่องยนต์และล็อกประตูรถยนต์ให้เรียบร้อยแล้ว เชื่อว่าคนร้ายไม่สามารถลักรถยนต์ของโจทก์ไปได้โดยง่าย เหตุที่คนร้ายลักรถยนต์ที่จำเลยรับประกันภัยไว้เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย จำเลยในฐานะผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดในความสูญหายของรถยนต์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 879 วรรคหนึ่ง ———————————————————— คำพิพากษาย่อยาว โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ …

จอดรถติดเครื่องไว้ ลงไปซื้อโรตี ใส่ไข่ แล้ว – รถหาย – ไม่ต้องโทรหาประกัน นะจ๊ะ !!!Read More »

การเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ (ที่มีประกัน) โดย ทนาย สมชาย/บัลลังก์/พัชริน/พัชรีภรณ์ – เรียบเรียงโดยทนายชยุต รัตนพงษ์

เมื่อมีความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ที่มีประกันภัย สามารถดำเนินการเรียกร้องได้ 2 แนวทาง ดังนี้ 1. กระบวนการทางศาล ขั้นตอน 1 ที่บริษัทประกันภัย: ควรเรียกร้องไปที่บริษัทประกันภัยก่อน หากเจรจากันแล้วไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทประกันภัยจะออกหลักฐานใดๆ ให้ผู้ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ก็สามารถไปดำเนินการทางศาลได้เลย ขั้นตอน 2 ที่ศาล: ทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท ยื่นฟ้องศาลแขวง ทุนทรัพย์เกิน 300,000 บาท ยื่นฟ้องศาลจังหวัด/ศาลแพ่ง/ศาลแพ่งกรุงเทพใต้/ศาลแพ่งธนบุรี 2. กระบวนการของ คปภ. (คณะกรรมการประกันภัย) ซึ่งออกประกาศให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอน 1 ที่บริษัทประกันภัย: ในการติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้เสียหาย ผู้รับประโยชน์ ต้องไปติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กับฝ่ายสินไหมรถยนต์ของบริษัทประกันภัยนั้นก่อน บริษัทประกันภัยจะพิจารณาค่าสินไหมให้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ 7 วัน หรือ 15 วัน แต่ในกรณีที่มีข้อขัดข้อง หรือมีความจำเป็น บริษัทประกันภัยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ทราบเหตุนั้น ซึ่งในกรณีที่เป็นข้อเรียกร้องที่มีความยุ่งยากซับซ้อน …

การเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ (ที่มีประกัน) โดย ทนาย สมชาย/บัลลังก์/พัชริน/พัชรีภรณ์ – เรียบเรียงโดยทนายชยุต รัตนพงษ์Read More »

รถมีประกัน vs รถมีประกัน เกิดอุบัติเหตุ ทางออกจะเป็นเช่นไร – รวบรวมโดยท่านทนายชยุต รัตนพงษ์

“บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบในความเสียหายของบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายของบุคคลภายนอกตามกฎหมายเสียก่อน” …wording ที่เป็นหลักการสำคัญของการประกันวินาศภัย ที่ใช้ต่อสู้คดีเมื่อบริษัทประกันภัยตกเป็นจำเลย อนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยมี 2 องค์กร ได้แก่ 1.  อนุญาโตตุลาการสมาคมประกันวินาศภัยไทย กรณีอุบัติเหตุระหว่างรถมีประกันกับรถมีประกันซึ่งเป็นข้อพิพาททางรถยนต์ เดิมมีเป็นหมื่นคดีต่อปี ต่อมาเมื่อปี 2537 ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จึงมาปรึกษากันเพื่อลดเวลาค่าใช้จ่าย ออกมาในรูปแบบของการจัดตั้ง อนุญาโตตุลาการสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างบริษัทประกันภัยด้วยกัน โดยเชิญอดีตผู้พิพากษามาทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ มีข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการสมาคมประกันวินาศภัยไทย ใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม (ไม่เคร่งครัด) กรณีตกลงกันไม่ได้ ก็ทำการสืบพยานหลักฐานในห้องพิจารณาคดี ชั้น ๔ อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยอนุญาโตตุลาการ ทนายความและพยานทุกฝ่าย ต่างก็นั่งอยู่ที่โต๊ะ พยานไม่ต้องยืนในคอกพยานแบบในศาล ก่อนทำการสืบพยานก็มีกระบวนการไกล่เกลี่ย ทั้งนี้ เป็นไปตาม “สัญญาระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการสมาคมประกันวินาศภัยไทย” ซึ่งลงนามโดยบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัท และมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย กรณี ยื่นฟ้อง/ร้องขอ ให้มีคำพิพากษา/คำสั่ง เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 2. อนุญาโตตุลาการ สนง.คปภ. เมื่อปี 2551 สำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือสนง.คปภ. (กรมการประกันภัยเดิม) ได้จัดตั้งอนุญาโตตุลาการ เพื่อระงับข้อพิพาท ระหว่าง …

รถมีประกัน vs รถมีประกัน เกิดอุบัติเหตุ ทางออกจะเป็นเช่นไร – รวบรวมโดยท่านทนายชยุต รัตนพงษ์Read More »

รถหาย ที่ลานจอดรถในห้างฯ …ใครต้องรับผิดชอบ ?

พี่ตุ๊กตา เห็นแชร์กันผิด ๆ ว่อน Line / Facebook ให้ทำโน่นนี่นั่น เช่น รีบหาใบเสร็จซื้อของในห้าง เก็บไว้เป็นหลักฐาน พวกเราอย่าเชื่อเรื่องที่แชร์ในโซเชียลทันทีทันใด เพราะไม่รู้ที่มาที่ไปของบทความ เมื่อก่อนเวลาเราเอารถไปจอดในห้างฯ ต้องแลกบัตร แล้วห้างฯ ก็จะดูแลรถเราเป็นอย่างดี แต่อยู่มาวันหนึ่ง รถของลูกค้าหาย ลูกค้าก็เลยฟ้องร้องว่าห้างฯ ไม่ดูแลรถให้ดี ทางห้างฯ ก็พยายามอ้างว่าเป็นความผิดของ รปภ. ให้ไปเอาผิดกับบริษัท รปภ. แต่ศาลไม่เห็นด้วย และให้เหตุผลว่าห้างฯ เป็นผู้จ้างบริษัท รปภ. ดังนั้นเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นห้างฯ ในฐานะตัวการ จะต้องรับผิดร่วมกับตัวแทน ส่วนห้างจะไปไล่เบี้ยเอากับบริษัท รปภ. ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง หลังจากนั้น ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ก็เลยงดการแลกบัตร และติดตั้งกล้องวงจรปิดแทน แล้วก็บอกว่าที่ให้จอดรถ ไม่ใช่เป็นการรับฝากรถนะ และยังเขียนป้ายบอกอีกว่า ทางห้างฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งทางห้างคิดว่าถ้าทรัพย์สินลูกค้าสูญหายในห้างฯ ก็คงไม่ต้องรับผิดชอบแล้ว …แต่จะเป็นดังที่ห้างฯ คิดหรือเปล่า เรามาดูกัน… ทำไมถึงไม่ใช่การรับฝากรถ…เพราะการรับฝากทรัพย์จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 657 …

รถหาย ที่ลานจอดรถในห้างฯ …ใครต้องรับผิดชอบ ?Read More »

Scroll to Top