นิติกรรมที่ต้องมี “หลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิด” จึงจะฟ้องร้องได้

 1. กู้ยืมเงินเกินกว่า ๒,๐๐๐ บาทขึ้นไป (ป.พ.พ. มาตรา ๖๕๓)
 2. เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน ๓ ปี (ป.พ.พ. มาตรา ๕๓๘)
 3. ทำสัญญาประกันภัย (ป.พ.พ. มาตรา ๘๖๗)
 4. ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ( ป.พ.พ. มาตรา ๘๕๑)
 5. สัญญาค้ำประกัน (ป.พ.พ. มาตรา ๖๘๐ วรรค สอง )
 6. สัญญาจะซื้อจะขาย อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ (ป.พ.พ. มาตรา ๔๕๖ วรรค ๒ )
 7. ซื้อขายสังหาริมทรัพย์ราคาเกินกว่า ๒๐,๐๐ บาทหรือกว่านั้นขึ้นไป (ป.พ.พ. มาตรา ๔๕๖ วรรค ท้าย)
 8. การโอนหนี้อันจะพึงชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ (ป.พ.พ. มาตรา ๓๐๖ วรรค แรก)
 9. การให้สิทธิ์อันมีตราสารนอกจากต้องส่งมอบตราสารให้แก่ผู้รับแล้ว ยังต้องมีหนังสือบอกกล่าวด้วย (ป.พ.พ. มาตรา ๕๒๔)
 10. เช่าซื้อ (ป.พ.พ. มาตรา ๕๗๒ วรรค สอง)
 11. การตกลงให้เอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระทบเข้ากับต้นเงิน (ป.พ.พ. มาตรา ๖๕๕ วรรค แรก)
 12. บังคับจำนองต้องมีหนังสือบอกกล่าวก่อน (ป.พ.พ. มาตรา ๗๒๘)
 13. การบังคับจำนำ ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือ ( ป.พ.พ. มาตรา ๗๖๔)
 14. การตั้งตัวแทนเพื่อทำกิจการที่กฏหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการนั้นต้องทำเป็นหนังสือด้วย(ป.พ.พ. มาตรา ๗๙๘วรรคแรก)
 15. การออกตั๋วเงิน (ป.พ.พ. มาตรา ๙๐๐, ๙๐๘,๙๐๙,๙๘๒,๙๘๓,๙๘๗,๙๘๘)
 16. การโอนหุ้นระบุชื่อลงในใบหุ้น (ป.พ.พ. มาตรา ๑๑๒๙ วรรค สอง)
 17. สัญญาก่อนสมรส ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๖๕
 18. นิติกรรมที่คู่สมรสกระทำซึ่งต้องได้รับความยินยอมร่วมกันและการนั้นกฏหมายบัญญัีติให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน ความยินยอมนั้นต้องทำเป็นหนังสือ (ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๗๙)
 19. การหย่าโดยความยินยอม (ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๑๔ วรรค ๒)
 20. หย่าโดยคงวามยินยอม โดยตกลงว่าใครมีอำนาจปกครองบุตร( ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๒๐ วรรคแรก)
 21. หย่าโดยความยินยอมกำหนดใครออกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร(ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๒๒วรรคแรก)
 22. พินัยกรรมแบบธรรมดา(พินัยกรรมแบบมีพยานตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๕๖)
 23. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๕๗).
 24. ปลดหนี้ ป.พ.พ. มาตรา ๓๔๐วรรค ๒
 25. แปลงหนี้ ป.พ.พ. มาตรา ๓๔๙วรรคแรก
 26. แปลงหนี้ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ป.พ.พ. มาตรา ๓๔๙วรรคท้าย,๓๐๖
 27. แปลงหนี้ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ ป.พ.พ. มาตรา ๓๕๐

Leave a Comment