รถมีประกัน vs รถมีประกัน เกิดอุบัติเหตุ ทางออกจะเป็นเช่นไร – รวบรวมโดยท่านทนายชยุต รัตนพงษ์

บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบในความเสียหายของบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายของบุคคลภายนอกตามกฎหมายเสียก่อน” …wording ที่เป็นหลักการสำคัญของการประกันวินาศภัย ที่ใช้ต่อสู้คดีเมื่อบริษัทประกันภัยตกเป็นจำเลย

อนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยมี 2 องค์กร ได้แก่

1.  อนุญาโตตุลาการสมาคมประกันวินาศภัยไทย

กรณีอุบัติเหตุระหว่างรถมีประกันกับรถมีประกันซึ่งเป็นข้อพิพาททางรถยนต์ เดิมมีเป็นหมื่นคดีต่อปี

  • ต่อมาเมื่อปี 2537 ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จึงมาปรึกษากันเพื่อลดเวลาค่าใช้จ่าย ออกมาในรูปแบบของการจัดตั้ง อนุญาโตตุลาการสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างบริษัทประกันภัยด้วยกัน โดยเชิญอดีตผู้พิพากษามาทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ มีข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการสมาคมประกันวินาศภัยไทย ใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม (ไม่เคร่งครัด)
  • กรณีตกลงกันไม่ได้ ก็ทำการสืบพยานหลักฐานในห้องพิจารณาคดี ชั้น ๔ อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยอนุญาโตตุลาการ ทนายความและพยานทุกฝ่าย ต่างก็นั่งอยู่ที่โต๊ะ พยานไม่ต้องยืนในคอกพยานแบบในศาล
  • ก่อนทำการสืบพยานก็มีกระบวนการไกล่เกลี่ย
  • ทั้งนี้ เป็นไปตาม “สัญญาระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการสมาคมประกันวินาศภัยไทย” ซึ่งลงนามโดยบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัท และมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย
  • กรณี ยื่นฟ้อง/ร้องขอ ให้มีคำพิพากษา/คำสั่ง เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้

2. อนุญาโตตุลาการ สนง.คปภ.

  • เมื่อปี 2551 สำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือสนง.คปภ. (กรมการประกันภัยเดิม) ได้จัดตั้งอนุญาโตตุลาการ เพื่อระงับข้อพิพาท ระหว่าง ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุซึ่งอยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์ กับ บริษัทประกันภัย
  • ปัจจุบัน มีการเพิ่มข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยว่า “ในกรณีที่มีข้อพิพาทฯ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ฯ กับ บริษัท หากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์จะยุติข้อพิพาท โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ ยินยอมให้วินิจฉัยชี้ขาด โดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับสนง.คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ”
  • กรณี ยื่นฟ้อง/ร้องขอ ให้มีคำพิพากษา/คำสั่ง เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ สนง.คปภ. เป็นเขตอำนาจศาลแพ่ง

~~~~~~~~~~~~~~~
ขอขอบคุณในการเปิดโอกาสทางวิชาการโดย
ท่านอาจารย์ อรัญ ศรีว่องไทย
ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
~~~~~~~~~~~~~~~

Ref:
– ทีมทนายสมาคมประกันวินาศภัยไทย
– ทีมทนายห้อง “จราจร-ขนส่ง-ประกัน-เช่าซื้อ”
ที่มา: ข้อมูลจากการประชุมทีมเสวนาเพื่องานสัมมนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันภัยรถยนต์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

#จราจร_ขนส่ง_ประกัน_เช่าซื้อ #chayutr

Leave a Comment