ยกเลิกการล้มละลาย

ศาลมีอำนาจสั่งยกเลิกการล้มละลายได้ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอ ถ้าปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดั่งต่อไปนี้ (1) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อาจดำเนินการให้ได้ผล เพื่อประโยชน์ แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายเพราะเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่ช่วยหรือยอมเสียค่าธรรมเนียม หรือ […อ่านต่อ…]

Leave a Comment