มรดก หลักกฎหมาย และตัวอย่างคดี มรดกพ่อ

เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้น ตกทอดแก่ทายาท ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดจนสิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดต่างๆ เว้นแต่ ตามกฎหมาย หรือว่า โดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ …แต่ ทายาท ไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน […อ่านต่อ…]

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ มรดก-หลักกฎหมาย-ตัวอย่างคดี-มรดกพ่อ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave a Comment