Thai Law Center

ดร.ณุมาพร พัฒนพงศธร (ทนายพี่ตุ๊กตา)

บริษัท ไทยลอว์ เซ็นเตอร์ จำกัด

Tel: 081-759-8181 , 098-915-0963 , 08-2595-2595

Line : @ThaiLaw ....numaphon@gmail.com

欢迎那些讲英语和潮州话的人。

English Speaking clients are welcome
  
  
  

 

 

ดร. ณุมาพร พัฒนพงศธร
(ทนายพี่ตุ๊กตา)
Dr. Numaphon P. (Attorney)

 

 

 • คณะทำงาน ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พ.ศ. 2560
 • ทนายความ ตั้งแต่ปี 2550
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • Doctor of Philosophy, BOU, FL, U.S.A. 2018
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) LL.M. Business Laws จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
 • เนติบัณฑิตไทย สมัย 64 พ.ศ. 2555
 • เนติปกครอง (ก.ศป. รับรอง) รุ่น 5
 • ทนายความ สิ่งแวดล้อม รุ่น ๙
 • ทนายความ รับรองลายมือชื่อ (Notary Public Attorney)

บริษัท ไทยลอว์ เซ็นเตอร์ จำกัด (Thai Law Center Co., Ltd.) เริ่มต้นเป็นเว็บไซต์ ใช้ชื่อ www.ThaiLawConsult.com และไปจดทะเบียนกับสภาทนายความว่า “สำนักงาน ไทยลอว์ คอนซัลต์” (Thai Law Consult) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 หลังจากที่พี่ตุ๊กตา เป็นเนติบัณฑิต สมัยที่ 64 และจบปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่ตุ๊กตา พยายามจะจดทะเบียนบริษัทในชื่อ “Thai Law Consult” แต่ชื่อนี้ บังเอิญไปพ้องกับชื่อที่เคยมีผู้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว จึงต้องใช้ชื่อบริษัทว่า “ไทยลอว์ เซ็นเตอร์” ให้คงความหมายเดิมหรือใกล้เคียงให้มากที่สุด

จุดประสงค์แรกเริ่มคือ เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน และรวบรวมบทความจากรุ่นพี่เนติบัณฑิต (64) ผ่านเว็บไซต์ ThaiLawConsult.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลัก ต่อมาบทความกฎหมายเพิ่มขึ้นมากกว่า 200 บทความ และมีปัญหาในการสืบค้น พี่ตุ๊กตาจึงคิดหาวิธีการค้นหาบทความให้ง่ายขึ้น จึงมาเปิดเว็บนี้ แต่ก็จะเก็บรักษาเว็บทั้งสองไว้เป็นคู่ขนานกัน

ส่วนงานปรึกษาคดี เป็นงานที่ต้องทำควบคู่กับการเขียนบทความ เพราะประชาชนที่อ่านบทความแล้วไม่เข้าใจชัดเจน ก็จะโทร หรือ e-mail เข้ามาสอบถาม ถ้าท่านอยากปรึกษาคดี ให้เขียนข้อเท็จจริงให้ละเอียดพอที่จะเข้าใจเรื่องราวได้ แต่ไม่ต้องลงชื่อจริงของตัวละคร ส่งเข้ามาที่ numaphon@gmail.com หรือทาง Line Add : @ThaiLaw หรือ โทร. 098-915-0963 ถ้าไม่มีทั้งสองอย่าง ก็ส่งผ่าน แบบฟอร์ม “ส่งข้อความ ถึงทีมงาน” ด้านข้าง (ด้านล่าง สำหรับมือถือ) นี่คือที่มาคร่าวๆ ของเว็บค่ะ

พี่ตุ๊กตา ได้ความคิดในการช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ก่อนเริ่มเรียนกฎหมาย เมื่อปี 2546 เพราะเห็นความเหลื่อมล้ำในสังคม ที่ผู้ด้อยโอกาสไม่อาจจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เต็มที่

พอได้มีโอกาสเข้าไปเป็นคณะทำงาน ในกรรมาธิการสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตั้งแต่ต้นปี 2560 ก็ยิ่งจุดประกายความฝันให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น จึงได้นำเสนอความคิดต่อประธานคณะทำงาน ซึ่งท่านสนใจเป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม พี่ตุ๊กตา คิดเอาเองว่า ตัวเองเป็นทนาย น่าจะนำเสนอแนวคิดนี้ต่อ สภาทนายความ แต่ก็ต้องผิดหวัง เพราะผู้บริหารสภาทนายความ (นายถวัลย์ รุยาพร เป็นนายกสภาทนาย ในขณะนั้น) ไม่ให้ความสนใจแต่อย่างใด

พี่ตุ๊กตาคงไม่หยุดแนวคิดนี้ จะต้องทำความฝันให้เป็นจริงจนได้ ขณะนี้ก็มีหลายฝ่ายให้ความสนับสนุนอยู่ และขอขอบพระคุณทุกความช่วยเหลือ, สนับสนุน และกำลังใจให้พี่ตุ๊กตาทำงานเพื่อสังคมสำเร็จดังที่คิดหวังไว้ว่า :

 1. เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป
 2. เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ทนายความ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
 3. ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีความสามารถในการต่อสู้คดี
 4. ขอความร่วมมือจาก ภาครัฐ , องค์กรการกุศล หรือ องค์กรสาธารณะ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและคืนความสุขให้แก่ประชาชนเหล่านั้นให้จงได้

ทนายพี่ตุ๊กตา ณุมาพร พัฒนพงศธร
18 มีนาคม 2561

บทความจากรุ่นพี่"เนติบัณฑิต"
คุณกณิการ์ ลิ้มเจริญ (พี่นิ่ม)
ประธานเนติบัณฑิต สมัย 64

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านบทความ หรือ คลิกที่นี่เพื่อเลือกจากหน้ารวมค่ะ

คุณกณิการ์ ลิ้มเจริญ (พี่นิ่ม)

ประธาน เนติบัณฑิต 64

ท่านไกรพล อรัญรัตน์

อันดับ 1 เนติบัณฑิต 64

ปัจจุบัน ผู้พิพากษา

ท่านสรรเสริญ เอี่ยมสุทธิวัฒน์

อันดับ 1 เนติบัณฑิต 65

ปัจจุบัน ผู้พิพากษา

ท่านนัชชา เวทย์วิไล

อันดับที่ 4 เนติบัณฑิต 64

ปัจจุบัน ผู้พิพากษา

ท่านภูชิต เสริมศักดิ์

อันดับที่ 2 เนติบัณฑิต 65

ปัจจุบัน ผู้พิพากษา

คุณ ณัฐกร สุดใจใหม่

อันดับที่ 3 เนติบัณฑิต 64

ปัจจุบัน อัยการ

คุณ สรวิศ สุขเกื้อ

เนติบัณฑิต สมัย 64

ปัจจุบัน อัยการ

คุณ ภัทราภรณ์ เลิศทรัพย์สิน

ประธาน เนติบัณฑิต 65

คุณ ศุภชัย ช่วยผักแว่น

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ จุฬาลักษณ์ พูลสวัสดิ์

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ วีรยุทธ พนังศรี

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ สายทิพย์ จาละ

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ สุดารัตน์ ก่อพันธ์

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ จรกฤตย์ แมงทับ

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ ฉัตรกุล สินสงวน

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ อิทธิมนต์ สุวรรณวิภากร

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ อังคณา นวลละออง

เนติบัณฑิต สมัย 64

กาแลลายช้าง

เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณ สลิลทิพย์ ทิพย์พิมานชัย

เนติบัณฑิต สมัย 64

ปัจจุบัน ข้าราชการ

กระทรวงยุติธรรม

คุณ ศุชานนท์ ศรุติสุต

เนติบัณฑิต สมัย 65

คุณ กัญญา สุดเสมอใจ

เนติบัณฑิต สมัย 65

คุณเทอดธรรม สังขพันธานนท์

เนติบัณฑิต สมัย 65

คุณ อภิวัฒน์ มีทรัพย์

เนติบัณฑิต สมัย 65

เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน

บทความกฎหมาย

บทความล่าสุด

งานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ปรึกษาคดีกับทนาย/ร้องทุกข์/ร้องเรียน

Contact info

สาขา1 : ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด นนทบุรี
สาขา2 : ถนนพระราม 2 จอมทอง กทม.
098-915-0963 ,
08-2595-2595
numaphon@gmail.com
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

บริษัท ไทยลอว์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ประวัติทนายพี่ตุ๊กตา ณุมาพร พัฒนพงศธร และวัตถุประสงค์ของบริษัท

Click Me!
นับถอยหลัง วันเลือกตั้งนายกสภาทนาย
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

เว็บไซต์นี้ไม่สนับสนุนคนชื่อ ถวัลย์ รุยาพร และคณะ

0148773
Hits Today : 314
หน้าหลัก
บทความกฎหมาย
Scroll to Top